Doklady potrebné k uzatvoreniu výkupu

Fyzické osoby

- Originál technického preukazu + osvedčenie o evidencii vozidla (ak bolo vydané)
- Občiansky a vodičský preukaz vlastníka vozidla (príp. iný doklad totožnosti) alebo Splnomocnenie na zastupovanie + 2 doklady povereného
- Biela karta (povinné zmluvné poistenie na aktuálne obdobie)
- Ostatné doklady (nepovinné) - kartičky + protokoly STK+ EK, servisná knižka, CoC, karta k alarmu a rádiu...

Živnostníci

Ako u fyzických osôb + originál živnostenského listu (príp. jeho notársky overená kópia)

Právnické osoby

Ako u fyzických osôb + originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (príp. jeho notársky overená kópia)
Predávajúci musí byť uvedený ako štatutár spoločnosti príp. mať platné notárske splnomocnenie od štatutára na predaj vozidla